Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

AN 4.221 Kinh Ác Khẩu

Bài Kinh Số 4.221
Aṅguttara Nikāya 4.221

23. Phẩm Ác Hạnh
23. Duccaritavagga

Kinh Ác Khẩu
Duccaritasutta

1. Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hạnh này. Thế nào là bốn?
“Cattārimāni, bhikkhave, vacīduccaritāni. Katamāni cattāri?

Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.
Musāvādo, pisuṇā vācā, pharusā vācā, samphappalāpo—

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hạnh này.
Imāni kho, bhikkhave, cattāri vacīduccaritāni.

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hạnh này. Thế nào là bốn?
Cattārimāni, bhikkhave, vacīsucaritāni. Katamāni cattāri?

Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời thông tuệ.
Saccavācā, apisuṇā vācā, saṇhā vācā, mantavācā—

Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hạnh này.
Imāni kho, bhikkhave, cattāri vacīsucaritānī”ti.

Paṭhamaṁ.