Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

AN 5.227 Tài Sản

Tăng Chi Bộ 5.227
Aṅguttara Nikāya 5.227

23. Phẩm Du Hành Dài
23. Dīghacārikavagga

Tài Sản
Bhogasutta

“1. Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là năm?
“Pañcime, bhikkhave, ādīnavā bhogesu. Katame pañca?

2. Tài sản bị nguy hiểm về lửa; bị nguy hiểm về nước; bị nguy hiểm về vua; bị nguy hiểm về trộm cướp; bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái.
Aggisādhāraṇā bhogā, udakasādhāraṇā bhogā, rājasādhāraṇā bhogā, corasādhāraṇā bhogā, appiyehi dāyādehi sādhāraṇā bhogā.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản.
Ime kho, bhikkhave, pañca ādīnavā bhogesu.

3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm?
Pañcime, bhikkhave, ānisaṁsā bhogesu. Katame pañca?

4. Nhờ tài sản, tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự an lạc, dị thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên Thiên giới.
Bhoge nissāya attānaṁ sukheti pīṇeti sammā sukhaṁ pariharati, mātāpitaro sukheti pīṇeti sammā sukhaṁ pariharati, puttadāradāsakammakaraporise sukheti pīṇeti sammā sukhaṁ pariharati, mittāmacce sukheti pīṇeti sammā sukhaṁ pariharati, samaṇabrāhmaṇesu uddhaggikaṁ dakkhiṇaṁ patiṭṭhāpeti sovaggikaṁ sukhavipākaṁ saggasaṁvattanikaṁ.

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản.”
Ime kho, bhikkhave, pañca ānisaṁsā bhogesū”ti.

Sattamaṁ.