Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

AN 6.107 Tham

Tăng Chi Bộ 6.107
Aṅguttara Nikāya 6.107

11. Phẩm Ba Pháp
11. Tikavagga

Tham
Rāgasutta

“1. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Thế nào là ba?
“Tayome, bhikkhave, dhammā. Katame tayo?

2. Tham, sân, si.
Rāgo, doso, moho.

Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này.
Ime kho, bhikkhave, tayo dhammā.

Ðể đoạn tận ba pháp đó, này các Tỷ-kheo, ba pháp cần phải tu tập. Thế nào là ba?
Imesaṁ kho, bhikkhave, tiṇṇaṁ dhammānaṁ pahānāya tayo dhammā bhāvetabbā. Katame tayo?

3. Ðể đoạn tận tham, bất tịnh cần phải tu tập. Ðể đoạn tận sân, từ tâm cần phải tu tập. Ðể đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập.
Rāgassa pahānāya asubhā bhāvetabbā, dosassa pahānāya mettā bhāvetabbā, mohassa pahānāya paññā bhāvetabbā.

Ðể đoạn tận ba pháp kia, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu tập.”
Imesaṁ kho, bhikkhave, tiṇṇaṁ dhammānaṁ pahānāya ime tayo dhammā bhāvetabbā”ti.

Paṭhamaṁ.