Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

AN 6.105 Hữu

Tăng Chi Bộ 6.105
Aṅguttara Nikāya 6.105

10. Phẩm Lợi Ích
10. Ānisaṁsavagga

Hữu
Bhavasutta

“1. Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này cần phải đoạn tận, cần phải được học tập trong ba học pháp. Thế nào là ba hữu cần phải đoạn tận?
“Tayome, bhikkhave, bhavā pahātabbā, tīsu sikkhāsu sikkhitabbaṁ. Katame tayo bhavā pahātabbā?

2. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu.
Kāmabhavo, rūpabhavo, arūpabhavo—

Ba hữu này cần phải đoạn tận.
ime tayo bhavā pahātabbā.

Trong ba học pháp nào, cần phải học tập?
Katamāsu tīsu sikkhāsu sikkhitabbaṁ?

3. Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học.
Adhisīlasikkhāya, adhicittasikkhāya, adhipaññāsikkhāya—

Trong ba học pháp này, cần phải học tập.
imāsu tīsu sikkhāsu sikkhitabbaṁ.

4. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận ba hữu này, đã học tập trong ba học pháp này:
Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ime tayo bhavā pahīnā honti, imāsu ca tīsu sikkhāsu sikkhitasikkho hoti—

Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chơn chánh thực hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.”
ayaṁ vuccati, bhikkhave, bhikkhu acchecchi taṇhaṁ, vivattayi saṁyojanaṁ, sammā mānābhisamayā antamakāsi dukkhassā”ti.

Dasamaṁ.