Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

DN. Trường Bộ Kinh

DN. Dīgha Nikāya

Chương Giới Học
Sīlakkhandhavagga

Đại Phẩm 
Mahāvagga

Phẩm Pāṭikaputta
Pāthikavagga

Tīhi vaggehi paṭimaṇḍito sakalo

CHẤM DỨT TRƯỜNG BỘ KINH
DĪGHANIKĀYO SAMATTO

Trang chủ » Tạng Kinh » DN. Trường Bộ Kinh