Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

SN. Kinh Tương Ưng

Saṁyuttanikāya

SN 1-11. Thiên Có Kệ
SN 1-11. Sagāthāvaggasaṁyutta

SN 12-21. Phẩm Tương Ưng Nhân Duyên
SN 12-21. Nidānavaggasaṁyutta

SN 22-34. Phẩm Tương Ưng Uẩn
SN 22-34. Khandhavaggasaṁyutta

SN 35-44. Thiên Sáu Xứ
SN 35-44. Saḷāyatanavaggasaṁyutta

SN 45-56. Thiên Ðại Phẩm
SN 45-56. Mahāvaggasaṁyutta