Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

SN 18.2 Sắc

Kinh Tương Ưng 18.2
Saṁyutta Nikāya 18.2

Phẩm Một
1. Paṭhamavagga

Sắc
Rūpasutta

Tại Sāvatthī.
Sāvatthiyaṁ viharati.

“Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?”
“Taṁ kiṁ maññasi, rāhula, rūpā niccā vā aniccā vā”ti?

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” …
“Aniccā, bhante” …pe…

“… Thanh … Hương … Vị … Xúc …
saddā … gandhā … rasā … phoṭṭhabbā …

Này Rāhula, Ông nghĩ thế nào? Pháp là thường hay vô thường?”
dhammā niccā vā aniccā vā”ti?

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” …
“Aniccā, bhante” …

“Thấy vậy, này Rāhula, bậc Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc … nhàm chán pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát… ‘…không còn trở lui trạng thái này nữa’.”
“evaṁ passaṁ, rāhula, sutavā ariyasāvako rūpesupi nibbindati … saddesupi nibbindati … gandhesupi nibbindati … rasesupi nibbindati … phoṭṭhabbesupi nibbindati … dhammesupi nibbindati; nibbindaṁ virajjati …pe… pajānātī”ti.

Dutiyaṁ.