Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn,
bậc A-la-hán cao thượng, bậc Toàn Tri Toàn Giác

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

SN1. Tương Ưng Chư Thiên

Devatāsaṁyutta

I. Phẩm Cây Lau
Naḷavagga

II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ
Nandanavagga

III. Phẩm Kiếm
Sattivagga

IV. Phẩm Quần Tiên
Satullapakāyikavagga

V. Phẩm Thiêu Cháy
Ādittavagga

VI. Phẩm Già
Jarāvagga

VII. Phẩm Thắng
Addhavagga

VIII. Phẩm Ðoạn
Chetvāvagga