Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thắng

Addhavagga

SN1.61 Danh
SN1.61 Nāmasutta
Danh áp chế tất cả và mọi vật đều tuỳ thuộc Danh.

SN1.62 Tâm
SN1.62 Cittasutta
Tâm dẫn dắt đời và mọi vật đều tuỳ thuộc Tâm.

SN1.63 Khát Ái
SN1.63 Taṇhāsutta
Ái dẫn dắt đời và mọi vật đều tuỳ thuộc Ái.

SN1.64 Kiết Sử
SN1.64 Saṁyojanasutta
Do đoạn trừ khát ái được gọi Niết-bàn.

SN1.65 Triền Phược
SN1.65 Bandhanasutta
Do đoạn trừ khát ái, mọi triền phược đoạn diệt.

SN1.66 Bị Áp Đảo
SN1.66 Attahatasutta
Mũi tên ái, được tẩm bằng dục, bắn trúng đời.

SN1.67 Bị Treo Cột
SN1.67 Uḍḍitasutta
Khát ái treo cột đời.

SN1.68 Bị Ðóng Kín
SN1.68 Pihitasutta
Sự chết đóng kín đời.

SN1.69 Ước Muốn
SN1.69 Icchāsutta
Ước muốn được đoạn trừ, mọi triền phược đoạn tận.

SN1.70 Ðời (Thế gian)
SN1.70 Lokasutta
Những câu đố về thế gian mà câu trả lời đều là “sáu”.