Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.61 Danh

Nāmasutta

Vật áp chế tất cả?1Người soạn thay đổi so với bản dịch của ngài Thích Minh Châu, dựa trên bản gốc tiếng Pāli.
Vật gì không số hơn?
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?”
“Kiṁsu sabbaṁ addhabhavi, 
kismā bhiyyo na vijjati;
Kissassu ekadhammassa,
sabbeva vasamanvagū”ti. 
“What oppresses everything?
What is nothing bigger than?
What is the one thing
that has everything under its sway?”

Danh áp chế tất cả2Người soạn thay đổi so với bản dịch của ngài Thích Minh Châu, dựa trên bản gốc tiếng Pāli.,
Danh không số nào hơn,
Chính danh là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.”
“Nāmaṁ sabbaṁ addhabhavi,
nāmā bhiyyo na vijjati;
Nāmassa ekadhammassa,
sabbeva vasamanvagū”ti.
“Name oppresses everything.
Nothing’s bigger than name.
Name is the one thing
that has everything under its sway.”

  • 1
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của ngài Thích Minh Châu, dựa trên bản gốc tiếng Pāli.
  • 2
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của ngài Thích Minh Châu, dựa trên bản gốc tiếng Pāli.