Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.63 Khát Ái

Taṇhāsutta

“Vật gì dẫn dắt đời?
Vật gì dẫn hành đời?1Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?”
“Kenassu nīyati loko,
kenassu parikassati;
Kissassu ekadhammassa,
sabbeva vasamanvagū”ti.
“What leads the world on?
What drags it around?
What is the one thing
that has everything under its sway?”

Chính ái dẫn dắt đời,
Chính ái dẫn hành đời2Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.,
Chính ái là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.”
“Taṇhāya nīyati loko,
taṇhāya parikassati;
Taṇhāya ekadhammassa,
sabbeva vasamanvagū”ti.
“Craving leads the world on.
Craving drags it around.
Craving is the one thing
that has everything under its sway.”

  • 1
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
  • 2
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.