Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.64 Kiết Sử

Saṁyojanasutta

“Vật gì trói buộc đời?
Vật gì dẫn hành đời?
Do đoạn trừ pháp gì,
Mới được gọi Niết-bàn?”
“Kiṁsu saṁyojano loko,
kiṁsu tassa vicāraṇaṁ;
Kissassu vippahānena,
nibbānaṁ iti vuccatī”ti.
“What fetters the world?
How does it travel about?
With the giving up of what
is extinguishment spoken of?”

“Chính hỷ trói buộc đời,
Tầm cầu dẫn hành đời,
Do đoạn trừ khát ái,
Mới được gọi Niết-bàn.”
“Nandīsaṁyojano loko, 
vitakkassa vicāraṇaṁ;
Taṇhāya vippahānena,
nibbānaṁ iti vuccatī”ti.
“Delight fetters the world.
It travels about by means of thought.
With the giving up of craving
extinguishment is spoken of.”