Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.65 Triền Phược

Bandhanasutta

“Vật gì triền phược đời?
Vật gì dẫn hành đời?
Do đoạn trừ pháp gì,
Mọi triền phược đoạn diệt?”
“Kiṁsu sambandhano loko,
kiṁsu tassa vicāraṇaṁ;
Kissassu vippahānena,
sabbaṁ chindati bandhanan”ti.
“What binds the world?
How does it travel about?
With the giving up of what
are all bonds severed?”

“Chính hỷ triền phược đời,
Tầm cầu dẫn hành đời,
Do đoạn trừ khát ái,
Mọi triền phược đoạn diệt.”
“Nandīsambandhano loko,
vitakkassa vicāraṇaṁ;
Taṇhāya vippahānena,
sabbaṁ chindati bandhanan”ti.
“Delight binds the world.
It travels about by means of thought.
With the giving up of craving
all bonds are severed.”