Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.66 Bị Áp Đảo

Attahatasutta

“Vật gì áp đảo đời?
Vật gì bao phủ đời?
Tên gì bắn trúng đời?
Bởi gì thường huân tập?”
“Kenassubbhāhato loko,
kenassu parivārito;
Kena sallena otiṇṇo,
kissa dhūpāyito sadā”ti.
“By what is the world beaten down?
By what is it surrounded?
What dart has laid it low?
With what is it always fuming?”

“Sự chết áp đảo đời,
Già nua bao phủ đời,
Tên ái bắn trúng đời,
Bởi dục, thường huân tập1Huân tập: Xông, ướp. Nghĩa bóng là làm thấm dần dần..”
“Maccunābbhāhato loko,
jarāya parivārito;
Taṇhāsallena otiṇṇo,
icchādhūpāyito sadā”ti.
“The world is beaten down by death.
It’s surrounded by old age.
The dart of craving has struck it down.
It’s always fuming with desire.”

  • 1
    Huân tập: Xông, ướp. Nghĩa bóng là làm thấm dần dần.