Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.67 Bị Treo Cột

Uḍḍitasutta

“Vật gì treo cột đời?
Vật gì bao phủ đời?
Vật gì đóng kín đời?
Trên gì đời an trú?”
“Kenassu uḍḍito loko,
kenassu parivārito;
Kenassu pihito loko,
kismiṁ loko patiṭṭhito”ti.
“What has trapped the world?
By what is it surrounded?
What has the world fastened shut?
On what is the world grounded?”

Khát ái treo cột đời,
Già nua bao phủ đời,
Sự chết đóng kín đời,
Trên khổ, đời an trú.”
“Taṇhāya uḍḍito loko,
jarāya parivārito;
Maccunā pihito loko,
dukkhe loko patiṭṭhito”ti.
“Craving has trapped the world.
It’s surrounded by old age.
Mortality has the world fastened shut.
The world is grounded on suffering.”