Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.68 Bị Ðóng Kín

Pihitasutta

“Vật gì đóng kín đời?
Trên gì đời an trú?
Vật gì treo cột đời?
Vật gì bao phủ đời?”
“Kenassu pihito loko,
kismiṁ loko patiṭṭhito;
Kenassu uḍḍito loko,
kenassu parivārito”ti.
“What has the world fastened shut?
On what is the world grounded?
What has trapped the world?
By what is it surrounded?”

“Sự chết đóng kín đời,
Trên khổ, đời an trú,
Khát ái treo cột đời,
Già nua bao phủ đời.”
“Maccunā pihito loko,
dukkhe loko patiṭṭhito;
Taṇhāya uḍḍito loko,
jarāya parivārito”ti.
“Mortality has the world fastened shut.
The world is grounded on suffering.
Craving has trapped the world.
It’s surrounded by old age.”