Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.69 Ước Muốn

Icchāsutta

“Vật gì trói buộc đời?
Ðiều phục gì được thoát?
Vật gì được đoạn trừ,
Khiến mọi phược đoạn tận?”
“Kenassu bajjhatī loko,
kissa vinayāya muccati;
Kissassu vippahānena,
sabbaṁ chindati bandhanan”ti.
“What is it that binds the world?
By removing what is it freed?
With the giving up of what
are all bonds severed?”

“Ước muốn trói buộc đời,
Ðiều phục dục được thoát,
Ước muốn được đoạn trừ,
Mọi triền phược đoạn tận.”
“Icchāya bajjhatī loko,
icchāvinayāya muccati;
Icchāya vippahānena,
sabbaṁ chindati bandhanan”ti.
“Desire is what binds the world.
By the removing of desire it’s freed.
With the giving up of craving,
all bonds are severed.”