Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.70 Ðời (Thế gian)

Lokasutta

“Trên gì thế gian sanh?
Trên gì được giao tiếp?
Thế gian chấp trước gì?
Trên gì đời khổ não?”
“Kismiṁ loko samuppanno,
kismiṁ kubbati santhavaṁ;
Kissa loko upādāya,
kismiṁ loko vihaññatī”ti.
“What has the world arisen in?
What does it get close to?
By grasping what
is the world troubled in what?”

“Trên sáu, thế gian sanh,
Trên sáu, được giao tiếp,
Thế gian chấp trước sáu,
Trên sáu, đời khổ não.”
“Chasu loko samuppanno,
chasu kubbati santhavaṁ;
Channameva upādāya,
chasu loko vihaññatī”ti.
“The world’s arisen in six.
It gets close to six.
By grasping at these six,
the world’s troubled in six.”

ADDHAVAGGO SATTAMO.17. Phẩm Thắng

Tassuddānaṁ2Đoạn kệ ngắn tóm tắt tiêu đề các bài kinh trong phẩm này.

Nāmaṁ cittañca taṇhā ca,
saṁyojanañca bandhanā;
Abbhāhatuḍḍito pihito,
icchā lokena te dasāti.

  • 1
    7. Phẩm Thắng
  • 2
    Đoạn kệ ngắn tóm tắt tiêu đề các bài kinh trong phẩm này.