Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Thiêu Cháy

Ādittavagga

SN1.41 Thiêu Cháy
SN1.41 Ādittasutta

Bị già chết thiêu cháy, vật thí khéo đem ra.

SN1.42 Cho Gì?
SN1.42 Kiṁdadasutta
Cho gì, được gì?

SN1.43 Ðồ Ăn
SN1.43 Annasutta
Ai cho với lòng tin, với tâm thanh tịnh sẽ được phần món ăn ấy, đời này và đời sau.

SN1.44 Một Căn Rễ
SN1.44 Ekamūlasutta
Bậc Thánh cần vượt qua những gì?

SN1.45 Bậc Hoàn Toàn
SN1.45 Anomasutta
Bậc Hoàn Toàn có những đặc điểm gì?

SN1.46 Thiên Nữ
SN1.46 Accharāsutta
Muốn thoát khỏi rừng Si, hãy lên cỗ xe Pháp.

SN1.47 Trồng Rừng
SN1.47 Vanaropasutta
Vị nào sanh Thiên giới?

SN1.48 Kỳ Viên
SN1.48 Jetavanasutta
Những diệu pháp nào khiến chúng sanh thanh tịnh?

SN1.49 Xan Tham
SN1.49 Maccharisutta
Quả báu của người không xan tham, có đức tin nơi Phật, Pháp và Tăng là gì?

SN1.50 Thợ Ðồ Gốm
SN1.50 Ghaṭīkārasutta
Tu tập đúng chánh pháp, vượt qua đời triền phược.