Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.42 Cho Gì?

Kiṁdadasutta

“Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?”
“Kiṁdado balado hoti,
kiṁdado hoti vaṇṇado;
Kiṁdado sukhado hoti,
kiṁdado hoti cakkhudo;
Ko ca sabbadado hoti,
taṁ me akkhāhi pucchito”ti.
“Giving what do you give strength?
Giving what do you give beauty?
Giving what do you give happiness?
Giving what do you give vision?
And who is the giver of all?
Please answer my question.”

(Thế Tôn):
“Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
“Annado balado hoti,
vatthado hoti vaṇṇado;
Yānado sukhado hoti,
dīpado hoti cakkhudo.
“Giving food you give strength.
Giving clothes you give beauty.
Giving a vehicle you give happiness.
Giving a lamp you give vision.

Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.”
So ca sabbadado hoti,
yo dadāti upassayaṁ;
Amataṁ dado ca so hoti,
yo dhammamanusāsatī”ti.
And the giver of all
is the one who gives a residence.
But a person who teaches the Dhamma
gives the gift of the Deathless.”