Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.43 Ðồ Ăn

Annasutta

“Trời, Người, cả hai loài,
Ðều ưa thích ăn uống,
Vị Dạ-xoa tên gì,
Lại không thích ăn uống?”
“­Anna­me­vā­bhi­nanda­n­ti­,
ubhaye devamānusā;
Atha ko nāma so yakkho,
yaṁ annaṁ nābhinandatī”ti.
“Both gods and humans
enjoy their food.
So what’s the name of the spirit
who doesn’t like food?”

(Thế Tôn):
“Ai cho với lòng tin,
Với tâm thanh tịnh,
Ðược phần món ăn ấy,
Ðời này và đời sau.
“Ye naṁ dadanti saddhāya,
vippasannena cetasā;
Tameva annaṁ bhajati,
asmiṁ loke paramhi ca.
“Those who give with faith
and a clear and confident heart,
partake of food
in this world and the next.

Vậy hãy ngừa xan tham,
Bố thí, nhiếp cấu uế,
Hữu tình vững an trú,
Công đức trong đời sau.”
Tasmā vineyya maccheraṁ,
dajjā dānaṁ malābhibhū;
Puññāni paralokasmiṁ,
patiṭṭhā honti pāṇinan”ti.
So you should dispel stinginess,
overcoming that stain, and give a gift.
The good deeds of sentient beings
support them in the next world.”