Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.44 Một Căn Rễ

Ekamūlasutta

“Một rễ, hai phương diện,
Ba uế, năm môi trường,
Biển lớn, mười hai họa,
Vực xoáy bậc Thánh siêu.”
“Ekamūlaṁ dvirāvaṭṭaṁ,
timalaṁ pañcapattharaṁ;
Samuddaṁ dvādasāvaṭṭaṁ,
pātālaṁ atarī isī”ti.
“One is the root, two are the whirlpools,
three are the stains, five the spreads,
twelve the ocean’s whirlpools:
such is the abyss crossed over by the hermit.”