Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.45 Bậc Hoàn Toàn

Anomasutta

“Bậc viên mãn toàn diện,
Thấy được nghĩa bí huyền,
Ban phát chân trí tuệ,
Thoát ly khỏi dục tạng,
Thấy được bậc toàn trí,
Bậc Thiện tuệ trí giác.
Vị Ðại Thánh dấn bước,
Trên con đường Thánh đạo.”
“Anomanāmaṁ nipuṇatthadassiṁ,
Paññādadaṁ kāmālaye asattaṁ;
Taṁ passatha sabbaviduṁ sumedhaṁ,
Ariye pathe kamamānaṁ mahesin”ti.
Behold him of peerless name
who sees the subtle meaning,
giver of wisdom,
unattached to the realm of sensuality:
the all-knower, so very intelligent,
the great hermit treading the noble road.”