Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.46 Thiên Nữ

Accharāsutta

“Thiên nữ đoàn tụ hội,
Ngạ quỷ chúng tới lui,
Rừng ấy danh rừng si,
Làm sao có lối thoát?”
“­Accha­rāga­ṇa­saṅghuṭṭha­ṁ,
pisācagaṇasevitaṁ;
Vanantaṁ mohanaṁ nāma,
kathaṁ yātrā bhavissatī”ti.
“It’s resounding with a group of nymphs,
but haunted by a gang of goblins!
This grove is called ‘Delusion’.
How am I supposed to live like this?”

(Thế Tôn):
“Ðường ấy tên chơn trực,
Phương ấy danh vô úy,
Cỗ xe gọi vô thanh,
Với pháp luân khéo ráp,
“Ujuko nāma so maggo,
abhayā nāma sā disā;
Ratho akūjano nāma,
dhammacakkehi saṁyuto.
“That path is called ‘the straight way’,
and it’s headed for the place called ‘fearless’.
The chariot is called ‘unswerving’,
fitted with wheels of skillful thoughts.

Tàm là dàn xe dựa,
Niệm là trướng màn xe,
Ta nói vị đánh xe,
Tức là chơn diệu pháp,
Và chính chánh tri kiến,
Mau chóng đi tiền phong.”
Hirī tassa apālambo,
satyassa parivāraṇaṁ;
Dhammāhaṁ sārathiṁ brūmi,
sammādiṭṭhi­pure­java­ṁ.
Conscience is its bench-back,
mindfulness its upholstery.
I say the teaching is the driver,
with right view running out in front.

Không kể nam hay nữ,
Ðều dùng cỗ xe ấy.
Chính nhờ cỗ xe ấy,
Hướng tiến đến Niết-bàn.”
Yassa etādisaṁ yānaṁ,
itthiyā purisassa vā;
Sa ve etena yānena,
nibbānasseva santike”ti.
Any woman or man
who has such a vehicle,
by means of this vehicle
has drawn near to extinguishment.”