Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.47 Trồng Rừng

Vanaropasutta

“Những ai ngày lẫn đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Kẻ nào sanh thiên giới?”
“Kesaṁ divā ca ratto ca,
sadā puññaṁ pavaḍḍhati;
Dhammaṭṭhā sīlasampannā,
ke janā saggagāmino”ti.
“Whose merit always grows
by day and by night?
Firm in principle, accomplished in conduct,
who is going to heaven?”

“Ai trồng vườn, trồng rừng,
Ai dựng xây cầu cống,
Ðào giếng, cho nước uống,
Những ai cho nhà cửa,
“Ārāmaropā vanaropā,
ye janā setukārakā;
Papañca udapānañca,
ye dadanti upassayaṁ.
“Planters of parks or groves,
those who build a bridge,
a drinking place and well,
and those who give a residence.

Những vị ấy ngày đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Những vị ấy sanh Thiên.”
Tesaṁ divā ca ratto ca,
sadā puññaṁ pavaḍḍhati;
Dhammaṭṭhā sīlasampannā,
te janā saggagāmino”ti.
Their merit always grows
by day and by night.
Firm in principle, accomplished in conduct,
they are going to heaven.”