Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Ðoạn

Chetvāvagga

SN1.71 Ðoạn Sát
SN1.71 Chetvāsutta
Thế Tôn tán đồng sự diệt của pháp nào?

SN1.72 Cỗ Xe
SN1.72 Rathasutta
Đâu là hiện tướng của cỗ xe, của ngọn lửa, của vương quốc, của nữ nhân?

SN1.73 Tài Sản
SN1.73 Vittasutta
Một chuỗi câu hỏi về những điều tối thượng trong đời được trả lời.

SN1.74 Mưa
SN1.74 Vuṭṭhisutta
Một chuỗi câu hỏi đưa ra bởi một vị thiên, được một vị thiên khác trả lời, và được Đức Phật trả lời.

SN1.75 Sợ Hãi
SN1.75 Bhītāsutta
An trú bốn pháp: tín tâm, nhu hòa, bố thí, hòa nhã sẽ không sợ hãi đời sau.

SN1.76 Không Già
SN1.76 Najīratisutta
Một chuỗi câu hỏi về Đạo được Đức Phật trả lời.

SN1.77 Tôn Chủ
SN1.77 Issariyasutta
Một chuỗi câu hỏi về những vấn đề khác nhau.

SN1.78 Dục
SN1.78 Kāmasutta
Con người không nên từ bỏ điều gì?

SN1.79 Lương Thực
SN1.79 Pātheyyasutta
Một chuỗi câu hỏi về những vấn đề khác nhau.

SN1.80 Chớp
SN1.80 Pajjotasutta
Trí tuệ chiếu sáng đời, Chánh niệm thức tỉnh đời, Chúng sinh tồn tại bởi nghiệp.

SN1.81 Không Tranh Luận
SN1.81 Araṇasutta
Những đặc điểm của bậc Sa-môn.