Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.71 Ðoạn Sát

Chetvāsutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Sát vật gì được lạc?
Sát vật gì không sầu?
một pháp loại gì,
Ngài tán đồng sát hại,
Tôn giả Gotama?”
“Kiṁsu chetvā sukhaṁ seti, 
kiṁsu chetvā na socati;
Kissassu ekadhammassa,
vadhaṁ rocesi gotamā”ti.
“When what is incinerated do you sleep at ease?
When what is incinerated is there no sorrow?
What’s the one thing, Gotama,
whose killing you approve?”

(Thế Tôn):
“Sát phẫn nộ được lạc,
Sát phẫn nộ không sầu,
Phẫn nộ với độc căn,
Với vị ngọt tối thượng,
Pháp ấy, bậc Thánh Hiền,
Tán đồng sự sát hại.
Sát pháp ấy không sầu,
Này Hiền giả Thiên nhân.”
“Kodhaṁ chetvā sukhaṁ seti,
kodhaṁ chetvā na socati;
Kodhassa visamūlassa,
madhuraggassa devate;
Vadhaṁ ariyā pasaṁsanti,
tañhi chetvā na socatī”ti.
“When anger’s incinerated you sleep at ease.
When anger’s incinerated there is no sorrow.
O deity, anger has a poisonous root
and a honey tip.
The noble ones praise its killing,
for when it’s incinerated there is no sorrow.”