Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.72 Cỗ Xe

Rathasutta

“Cỗ xe hiện tướng gì?
Ngọn lửa hiện tướng gì?
Vương quốc hiện tướng gì?
Phụ nữ hiện tướng gì?”
“Kiṁsu rathassa paññāṇaṁ,
kiṁsu paññāṇamaggino;
Kiṁsu raṭṭhassa paññāṇaṁ,
kiṁsu paññāṇamitthiyā”ti.
“What’s the mark of a chariot?
What’s the mark of fire?
What’s the mark of a nation?
What’s the mark of a woman?”

“Cờ hiện tướng cỗ xe,
Khói hiện tướng ngọn lửa,
Vua hiện tướng vương quốc,
Chồng hiện tướng nữ nhân.”
“Dhajo rathassa paññāṇaṁ,
dhūmo paññāṇamaggino;
Rājā raṭṭhassa paññāṇaṁ,
bhattā paññāṇamitthiyā”ti.
“A banner is the mark of a chariot.
Smoke is the mark of fire.
A ruler is a nation’s mark.
And a husband is the mark of a woman.”