Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.73 Tài Sản

Vittasutta

Tài sản gì ở đời,
Ðối người là tối thượng?
Sự gì khéo tu trì,
Ðưa đến chơn an lạc?
Vật gì ngọt tối thượng,
Trong tất cả vị ngọt?
Sống cuộc sống thế nào,
Ðược gọi sống tối thượng?”
“Kiṁsūdha vittaṁ purisassa seṭṭhaṁ,
Kiṁsu suciṇṇo sukhamāvahati;
Kiṁsu have sādutaraṁ rasānaṁ, 
Kathaṁjīviṁ jīvitamāhu seṭṭhan”ti.
“What’s a person’s best wealth?
What brings happiness when practiced well?
What’s the sweetest taste of all?
The one they say has the best life: how do they live?”

Lòng tin ở đời này,
Là tài sản tối thượng.
Chánh pháp khéo tu trì,
Ðưa đến chơn an lạc.
Sự thật ngọt tối thượng,
Trong tất cả vị ngọt.
Sống cuộc sống trí tuệ,
Ðược gọi sống tối thượng.”
“Saddhīdha vittaṁ purisassa seṭṭhaṁ,
Dhammo suciṇṇo sukhamāvahati;
Saccaṁ have sādutaraṁ rasānaṁ,
Paññājīviṁ jīvitamāhu seṭṭhan”ti.
“Faith here is a person’s best wealth.
The teaching brings happiness when practiced well.
Truth is the sweetest taste of all.
The one they say has the best life lives by wisdom.”