Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.74 Mưa

Vuṭṭhisutta

“Vật gì được mọc lên,
Là mọc lên tối thượng?
Vật gì được rơi xuống,
Là rơi xuống tối thượng?
Vật gì thường bộ hành?
Vật gì thuyết tối thượng?”
“Kiṁsu uppatataṁ seṭṭhaṁ,
kiṁsu nipatataṁ varaṁ;
Kiṁsu pavajamānānaṁ,
kiṁsu pavadataṁ varan”ti.
“What’s the best of things that rise?
And what’s the finest of things that fall?
And what of the things that go forth?
And who’s the finest speaker?”

(Một Thiên nhân):
“Hột giống được mọc lên,
Là mọc lên tối thượng.
Cơn mưa được rơi xuống,
Là rơi xuống tối thượng.
Con bò thường bộ hành,
Con trai thuyết tối thượng.”
“Bījaṁ uppatataṁ seṭṭhaṁ,
vuṭṭhi nipatataṁ varā;
Gāvo pavajamānānaṁ,
putto pavadataṁ varo”ti.
“A seed’s the best of things that rise.
Rain’s the finest thing that falls.
Cattle, of things that go forth.
And a child is the finest speaker.”

(Thế Tôn):
“Huệ minh được mọc lên,
Là mọc lên tối thượng.
Vô minh được rơi xuống,
Là rơi xuống tối thượng.
Tăng-già thường bộ hành,
Ðức Phật thuyết tối thượng.”
“Vijjā uppatataṁ seṭṭhā,
avijjā nipatataṁ varā;
Saṅgho pavajamānānaṁ,
buddho pavadataṁ varo”ti.
“Knowledge is best of things that rise.
Ignorance the finest thing that falls.
The Saṅgha, of things that go forth.
And the Buddha is the finest speaker.”