Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.76 Không Già

Najīratisutta

“Ai già, ai không già?
Thế nào gọi phi đạo?
Vật gì chướng ngại pháp?
Vật gì đêm ngày diệt?
Vật gì uế Phạm hạnh?
Vật gì tắm không nước?
“Kiṁ jīrati kiṁ na jīrati,
kiṁsu uppathoti vuccati;
Kiṁsu dhammānaṁ paripantho,
kiṁsu rattindivakkhayo;
Kiṁ malaṁ brahmacariyassa,
kiṁ sinānamanodakaṁ.
“What gets old, what doesn’t grow old?
What’s called a deviation?
What’s a roadblock for skillful qualities?
What is ending day and night?
What’s the stain of celibacy?
What’s the waterless bath?

Ðời bao nhiêu lỗ trống,
Trên ấy, tâm không trú?
Con đến hỏi Thế Tôn,
Mong biết câu trả lời!”
Kati lokasmiṁ chiddāni,
yattha vittaṁ na tiṭṭhati; 
Bhagavantaṁ puṭṭhumāgamma,
kathaṁ jānemu taṁ mayan”ti.
How many holes are there in the world,
where one’s wealth leaks out?
We’ve come to ask the Buddha;
how are we to understand this?”

(Thế Tôn):
Sắc hữu tình bị già,

Danh tánh lại không già,
Tham dục gọi phi đạo,
“Rūpaṁ jīrati maccānaṁ,
nāmagottaṁ na jīrati;
Rāgo uppathoti vuccati.
“The physical form of mortals gets old,
but their name and clan don’t.
Lust is called a deviation,

Tham ái, chướng ngại pháp.
Tuổi tác đêm, ngày diệt,
Nữ nhân uế Phạm hạnh,
Ðắm trước trong uế này,
Là toàn thể chúng sanh.
Khổ hạnh và Phạm hạnh,
Là tắm không cần nước,
Lobho dhammānaṁ paripantho,
Vayo rattindivakkhayo;
Itthī malaṁ brahmacariyassa,
Etthāyaṁ sajjate pajā;
Tapo ca brahmacariyañca,
Taṁ sinānamanodakaṁ.
and greed obstructs skillful qualities.
Youth is ending day and night.
Women are the stain of celibacy,
to which this generation clings.
Fervor and celibacy
are the waterless bath.

Sáu lỗ trống ở đời,
Trên ấy, tâm không trú,
Biếng nhác và phóng dật,
Uể oải, không tự chế,
Thụy miên và hôn trầm,
Cả sáu lỗ trống này,
Cần ly khai tất cả.”
Cha lokasmiṁ chiddāni,
yattha vittaṁ na tiṭṭhati;
Ālasyañca pamādo ca, 
anuṭṭhānaṁ asaṁyamo;
Niddā tandī ca te chidde, 
sabbaso taṁ vivajjaye”ti.
There are six holes in the world,
where one’s wealth leaks out:
laziness and negligence,
lack of initiative and lack of restraint,
sleepiness and sloth.
You should completely get rid of these holes!”