Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.77 Tôn Chủ

Issariyasutta

“Vật gì chủ ở đời?
Hàng hóa gì tối thượng?
Vật gì làm rỉ sét,
Lưỡi kiếm ở trên đời?
Vật gì ở đời này,
Tác thành cõi địa ngục?
“Kiṁsu issariyaṁ loke,
kiṁsu bhaṇḍānamuttamaṁ;
Kiṁsu satthamalaṁ loke,
kiṁsu lokasmimabbudaṁ.
“What is authority in the world?
What’s the best of valuables?
What in the world is a rusty sword?
Who is a plague on the world?

Ai đem đi, bị chặn?
Ai đem đi, được ưa?
Ai thường xuyên đi lại,
Được kẻ trí hoan hỷ?”
Kiṁsu harantaṁ vārenti,
haranto pana ko piyo;
Kiṁsu punappunāyantaṁ,
abhinandanti paṇḍitā”ti.
Who gets arrested when they take things away?
And who is loved when they take things away?
And who is approved by the astute
when they come again and again?”

“Thế lực chủ ở đời,
Nữ nhân, vật tối thượng.
Phẫn nộ làm rỉ sét,
Lưỡi kiếm ở trên đời.
Kẻ trộm ở đời này,
Tác thành cõi địa ngục.
“Vaso issariyaṁ loke,
itthī bhaṇḍānamuttamaṁ;
Kodho satthamalaṁ loke,
corā lokasmimabbudā.
“Power is authority in the world.
A woman is the best of valuables.
Anger in the world is a rusty sword.
A bandit is a plague on the world.

Trộm đem đi, bị chận,
Sa-môn đem, được ưa,
Sa-môn thường đi lại,
Ðược kẻ trí hoan hỷ.”
Coraṁ harantaṁ vārenti,
haranto samaṇo piyo;
Samaṇaṁ punappunāyantaṁ,
abhinandanti paṇḍitā”ti.
A bandit gets arrested when they take things away.
And an ascetic is loved when they take things away.
An ascetic is approved by the astute
when they come again and again.”