Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.51 Già

Jarāsutta

“Vật gì tốt đến già?
Vật gì tốt kiên trú?
Vật gì vật báu người?
Vật gì cướp khó đoạt?”
“Kiṁsu yāva jarā sādhu,
kiṁsu sādhu patiṭṭhitaṁ;
Kiṁsu narānaṁ ratanaṁ,
kiṁsu corehi dūharan”ti.
“What’s still good in old age?
What’s good when grounded?
What is people’s treasure?
What’s hard for thieves to take?”

Giới là tốt đến già,
Tín là tốt kiên trú,
Tuệ, vật báu loài Người,
Công đức, cướp khó đoạt.”
“Sīlaṁ yāva jarā sādhu,
saddhā sādhu patiṭṭhitā;
Paññā narānaṁ ratanaṁ,
puññaṁ corehi dūharan”ti.
“Ethics are still good in old age.
Faith is good when grounded.
Wisdom is people’s treasure.
Merit’s hard for thieves to take.”