Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.53 Bạn

Mittasutta

“Ai bạn kẻ đi đường?
Ai bạn người ở nhà?
Ai bạn khi cần thiết?
Ai bạn cho đời sau?”
“Kiṁsu pavasato mittaṁ, 
kiṁsu mittaṁ sake ghare;
Kiṁ mittaṁ atthajātassa,
kiṁ mittaṁ samparāyikan”ti.
“Who’s your friend abroad?
Who’s your friend at home?
Who’s your friend in need?
Who’s your friend in the next life?”

“Bạn đường, bạn đi đường,
Bạn ở nhà là mẹ,
Bạn bè khi cần thiết,
người bạn thường xuyên,1Trong bản dịch của Ngài Thích Minh Châu ở suttacentral.net ở đây ghi là “Mới là bạn thường xuyên”. Dựa theo nguồn tiếng Pāli chúng tôi biên tập lại.
Công đức tự mình làm,
Là bạn cho đời sau.”
“Sattho pavasato mittaṁ,
mātā mittaṁ sake ghare;
Sahāyo atthajātassa,
hoti mittaṁ punappunaṁ;
Sayaṅkatāni puññāni,
taṁ mittaṁ samparāyikan”ti.
“A caravan is your friend abroad.
Mother is your friend at home.
A comrade in a time of need
is a friend time and again.
But the good deeds you’ve done yourself—
that’s your friend in the next life.”

  • 1
    Trong bản dịch của Ngài Thích Minh Châu ở suttacentral.net ở đây ghi là “Mới là bạn thường xuyên”. Dựa theo nguồn tiếng Pāli chúng tôi biên tập lại.