Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.54 Cơ Sở

Vatthusutta

“Cơ sở người là gì?
Ai là bạn tối thượng?
Chúng sanh sống trên đất,
Duy trì nhờ cái gì?”1Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
“Kiṁsu vatthu manussānaṁ,
kiṁsūdha paramo sakhā;
Kiṁsu bhūtā upajīvanti,
ye pāṇā pathavissitā”ti.
“What is the ground of human beings?
What is the best companion here?
By what do the creatures who live off the earth
sustain their life?”

“Con là cơ sở người,
Vợ là bạn tối thượng,
Chúng sanh sống trên đất,
Duy trì bởi thần mưa.2Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
“Puttā vatthu manussānaṁ,
bhariyā ca paramo sakhā; 
Vuṭṭhiṁ bhūtā upajīvanti,
ye pāṇā pathavissitā”ti.
“Children are the ground of human beings.
A wife is the best companion.
The creatures who live off the earth
sustain their life by rain.”

  • 1
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.
  • 2
    Người soạn thay đổi so với bản dịch của Ngài Minh Châu, dựa trên bản tiếng Pāli.