Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.55 Sanh Nhân (1)

Paṭhamajanasutta

“Cái gì sanh thành người?
Cái gì luôn dong ruổi?
Cái gì chịu luân hồi?
Cái gì người sợ hãi?”
“Kiṁsu janeti purisaṁ,
kiṁsu tassa vidhāvati;
Kiṁsu saṁsāramāpādi,
kiṁsu tassa mahabbhayan”ti.
“What gives birth to a person?
What do they have that runs about?
What enters transmigration?
What’s their greatest fear?”

“Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruổi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
Ðau khổ, người sợ hãi.”
“Taṇhā janeti purisaṁ,
cittamassa vidhāvati;
Satto saṁsāramāpādi,
dukkhamassa mahabbhayan”ti.
“Craving gives birth to a person.
Their mind is what runs about.
A sentient being enters transmigration.
Suffering is their greatest fear.”