Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.56 Sanh Nhân (2)

Dutiyajanasutta

“Cái gì sanh thành người?
Cái gì luôn dong ruổi?
Cái gì chịu luân hồi?
Vì đâu, không giải thoát?”
“Kiṁsu janeti purisaṁ,
kiṁsu tassa vidhāvati;
Kiṁsu saṁsāramāpādi,
kismā na parimuccatī”ti.
“What gives birth to a person?
What do they have that runs about?
What enters transmigration?
From what are they not free?”

“Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruổi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
khổ, không giải thoát.”
“Taṇhā janeti purisaṁ,
cittamassa vidhāvati;
Satto saṁsāramāpādi,
dukkhā na parimuccatī”ti.
“Craving gives birth to a person.
Their mind is what runs about.
A sentient being enters transmigration.
From suffering they are not free.”