Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.57 Sanh Nhân (3)

Tatiyajanasutta

“Cái gì sanh thành người?
Cái gì luôn dong ruổi?
Cái gì chịu luân hồi?
Cái gì người nương tựa?”
“Kiṁsu janeti purisaṁ,
kiṁsu tassa vidhāvati;
Kiṁsu saṁsāramāpādi,
kiṁsu tassa parāyanan”ti.
“What gives birth to a person?
What do they have that runs about?
What enters transmigration?
What is their destiny?”

“Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruổi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
Chính nghiệp, người nương tựa.”
“Taṇhā janeti purisaṁ,
cittamassa vidhāvati;
Satto saṁsāramāpādi,
kammaṁ tassa parāyanan”ti.
“Craving gives birth to a person.
Their mind is what runs about.
A sentient being enters transmigration.
Deeds are their destiny.”