Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.58 Phi Đạo

Uppathasutta

“Cái gì gọi phi đạo?
Cái gì diệt ngày đêm?
Cái gì uế Phạm hạnh?
Cái gì tắm không nước?”
“Kiṁsu uppatho akkhāto,
kiṁsu rattindivakkhayo;
Kiṁ malaṁ brahmacariyassa,
kiṁ sinānamanodakan”ti.
“What’s declared to be a deviation?
What is ending day and night?
What’s the stain of celibacy?
What’s the waterless bath?”

Tham dục gọi phi đạo,
Tuổi tác diệt ngày đêm,
Nữ nhân uế Phạm hạnh,
Khiến loài Người hệ lụy,
Khổ hạnh và Phạm hạnh,
Là tắm không cần nước.”
“Rāgo uppatho akkhāto,
Vayo rattindivakkhayo;
Itthī malaṁ brahmacariyassa,
Etthāyaṁ sajjate pajā;
Tapo ca brahmacariyañca,
Taṁ sinānamanodakan”ti.
“Lust is declared to be a deviation.
Youth is ending day and night.
Women are the stain of celibacy,
to which this generation clings.
Fervor and celibacy
are the waterless bath.”