Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.59 Người Bạn

Dutiyasutta

“Cái gì làm người bạn?
Cái gì giáo hóa người?
Cái gì người ái lạc
Giải thoát mọi khổ đau?”
“Kiṁsu dutiyā purisassa hoti, 
Kiṁsu cenaṁ pasāsati;
Kissa cābhirato macco,
Sabbadukkhā pamuccatī”ti.
“What is a person’s partner?
What instructs them?
Enjoying what is a mortal
released from all suffering?”

“Tín thành làm bạn người,
Trí tuệ giáo hóa người,
Người ái lạc Niết-bàn,
Giải thoát mọi khổ đau.”
“Saddhā dutiyā purisassa hoti,
Paññā cenaṁ pasāsati;
Nibbānābhirato macco,
Sabbadukkhā pamuccatī”ti.
“Faith is a person’s partner.
Wisdom instructs them.
Delighting in extinguishment a mortal
is released from all suffering.”