Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Cây Lau

Naḷavagga

SN1.1 Bộc Lưu
SN1.1 Oghataraṇasutta
Đức Phật vượt qua bể khổ bằng cách không đứng lại, không bước tới.

SN1.2 Giải Thoát
SN1.2 Nimokkhasutta
Đạt được giải thoát khi ta đã đoạn diệt các dính mắc dẫn đến tái sinh.

SN1.3 Đưa Đến Đoạn Tận
SN1.3 Upanīyasutta
Tuổi thọ chẳng là bao, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.

SN1.4 Thời Gian Trôi Qua
SN1.4 Accentisutta
Tuổi thọ chẳng là bao, hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.

SN1.5 Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn
SN1.5 Katichindasutta
Phải cắt đoạn, từ bỏ, tu tập bao nhiêu để vượt qua bể khổ?

SN1.6 Tỉnh Giác
SN1.6 Jāgarasutta
Có bao pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ?

SN1.7 Không Liễu Tri
SN1.7 Appaṭividitasutta
Liễu tri viên mãn, họ bước đi thăng bằng trên con đường không thăng bằng.

SN1.8 Mê Loạn
SN1.8 Susammuṭṭhasutta
Không đắm say mê loạn, họ bước đi thăng bằng trên con đường không thăng bằng.

SN1.9 Mong Muốn Kiêu Mạn
SN1.9 Mānakāmasutta
Làm thế nào để vượt khỏi sự chi phối của ma lực?

SN1.10 Rừng Núi
SN1.10 Araññasutta
Bậc Thánh tu phạm hạnhsắc thù diệu vì sao?