Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.1 Bộc Lưu

Oghataraṇasutta

Như vầy tôi nghe.
Evaṁ me sutaṁ-
So I have heard.

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc).
ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme.
At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, Anāthapiṇḍika’s Monastery.

Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā ekamantaṁ aṭṭhāsi.
Then, late at night, a glorious deity, lighting up the entire Jeta’s Grove, went up to the Buddha, bowed, stood to one side.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṁ etadavoca:
Standing to one side of the Buddha, the deity said to him:

“Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu?”
“kathaṁ nu tvaṁ, mārisa, oghamatarī”ti?
“Good sir, how did you cross the flood?”

“Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.”
“kathaṁ nu tvaṁ, mārisa, oghamatarī”ti?
“Neither standing nor swimming, sir, I crossed the flood.”

“Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu?”
“Yathākathaṁ pana tvaṁ, mārisa, appatiṭṭhaṁ anāyūhaṁ oghamatarī”ti?
“But in what way did you cross the flood neither standing nor swimming?”

“Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt. Do vậy, này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.”
“Yadāsvāhaṁ, āvuso, santiṭṭhāmi tadāssu saṁsīdāmi; yadāsvāhaṁ, āvuso, āyūhāmi tadāssu nibbuyhāmi. Evaṁ khvāhaṁ, āvuso, appatiṭṭhaṁ anāyūhaṁ oghamatarin”ti.
“When I stood still, I went under. And when I swam, I was swept away. That’s how I crossed the flood neither standing nor swimming.”

“Từ lâu, tôi mới thấy Bà-la-môn tịch tịnh. Không đứng, không bước tới, Vượt chấp trước ở đời.”
“Cirassaṁ vata passāmi, brāhmaṇaṁ parinibbutaṁ; Appatiṭṭhaṁ anāyūhaṁ, tiṇṇaṁ loke visattikan”ti.
“After a long time I see a brahmin extinguished. Neither standing nor swimming, he’s crossed over clinging to the world.”

Vị Thiên ấy nói như vậy và bậc Ðạo Sư chấp nhận.
Idamavoca sā devatā. Samanuñño satthā ahosi.
This is what that deity said, and the teacher approved.

Vị Thiên ấy biết được: “Thế Tôn đã chấp nhận ta”. Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ.
“samanuñño me satthā”ti bhagavantaṁ abhivādetvā padakkhiṇaṁ katvā tatthevantaradhāyīti.
Then that deity, knowing that the teacher approved, bowed and respectfully circled the Buddha, keeping him on his right, before vanishing right there.