Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.10 Rừng Núi

Araññasutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity addressed the Buddha in verse:

“Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Một ngày ăn một buổi,
Sao sắc họ thù diệu?”
“Araññe viharantānaṁ,
santānaṁ brahmacārinaṁ;
Ekabhattaṁ bhuñjamānānaṁ,
kena vaṇṇo pasīdatī”ti.
“Living in the wilderness,
peaceful spiritual practitioners
eat just one meal a day:
so why is their complexion so clear?”

(Thế Tôn):
“Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.”
“Atītaṁ nānusocanti,
nappajappanti nāgataṁ;
Paccuppannena yāpenti,
tena vaṇṇo pasīdati.
“They don’t grieve for the past,
nor do they long for the future;
they feed on whatever comes that day,
that’s why their complexion’s so clear.

(tiếp)
“Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành.”
Anāgatappajappāya,
atītassānusocanā;
Etena bālā sussanti,
naḷova harito luto”ti.
Because they long for the future,
and grieve for the past,
fools wither away,
like a green reed mowed down.”

NAḶAVAGGO PAṬHAMO.11. Phẩm Cây Lau

Tassuddānaṁ2Đoạn kệ ngắn tóm tắt tiêu đề các bài kinh trong phẩm này.

Oghaṁ nimokkhaṁ upaneyyaṁ,
Accenti katichindi ca;
Jāgaraṁ appaṭividitā,
Susammuṭṭhā mānakāminā;
Araññe dasamo vutto,
Vaggo tena pavuccati.

  • 1
    1. Phẩm Cây Lau
  • 2
    Đoạn kệ ngắn tóm tắt tiêu đề các bài kinh trong phẩm này.