Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.3 Đưa Đến Đoạn Tận

Upanīyasutta

Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.”
“Upanīyati jīvitamappamāyu,
Jarūpanītassa na santi tāṇā;
Etaṁ bhayaṁ maraṇe pekkhamāno,
Puññāni kayirātha sukhāvahānī”ti.
“This life, so very short, is led onward;
one led on to old age has no shelter.
Seeing this peril in death,
do good deeds that bring you to joy.”

(Thế Tôn):
“Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.”
“Upanīyati jīvitamappamāyu,
Jarūpanītassa na santi tāṇā;
Etaṁ bhayaṁ maraṇe pekkhamāno,
Lokāmisaṁ pajahe santipekkho”ti.
“This life, so very short, is led onward;
one led on to old age has no shelter.
Seeing this peril in death,
a seeker of peace would drop the world’s bait.”