Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.5 Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn

Katichindasutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Phải cắt đoạn bao nhiêu,
Phải từ bỏ bao nhiêu,
Tu tập thêm bao nhiêu,
Vượt qua bao trói buộc,
Ðể được có danh xưng,
Tỷ-kheo vượt bộc lưu?”
“Kati chinde kati jahe,
kati cuttari bhāvaye;
Kati saṅgātigo bhikkhu,
oghatiṇṇoti vuccatī”ti.
“Cut how many? Drop how many?
How many more should be developed?
How many chains must a mendicant escape
before you call them a flood-crosser?”

(Thế Tôn):
“Phải cắt đoạn đến năm,
Phải từ bỏ đến năm,
Tu tập thêm năm pháp (lực),
Vượt qua năm trói buộc,
Ðể được có danh xưng,
Tỷ-kheo “vượt bộc lưu”.”
“Pañca chinde pañca jahe,
pañca cuttari bhāvaye;
Pañca saṅgātigo bhikkhu,
oghatiṇṇoti vuccatī”ti.
“Five to cut, five to drop,
and five more to develop.
A mendicant must escape five chains
before you call them a flood-crosser.”