Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.6 Tỉnh Giác

Jāgarasutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Có bao phápngủ,
Khi pháp khác tỉnh giác?
Có bao pháp tỉnh giác,
Khi pháp khác mê ngủ?
Có bao nhiêu việc làm
Ðưa ta đến trần cấu?
Có bao nhiêu việc làm
Khiến ta được thanh tịnh?”
“Kati jāgarataṁ suttā,
kati suttesu jāgarā;
Katibhi rajamādeti, 
katibhi parisujjhatī”ti.
“How many sleep while others wake?
How many wake among the sleeping?
By how many do you gather dust?
By how many are you cleansed?”

(Thế Tôn):
“Có năm pháp mê ngủ,
Khi pháp khác tỉnh giác,
Có năm pháp tỉnh giác,
Khi pháp khác mê ngủ.
Chính có năm việc làm
Ðưa ta đến trần cấu,
Chính có năm việc làm
Khiến ta được thanh tịnh.”
“Pañca jāgarataṁ suttā,
pañca suttesu jāgarā;
Pañcabhi rajamādeti, 
pañcabhi parisujjhatī”ti.
Five sleep while others wake.
Five wake among the sleeping.
By five you gather dust.
By five you’re cleansed.”