Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.8 Mê Loạn

Susammuṭṭhasutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Những ai đối các pháp,
Quá đắm say mê loạn,
Bị hướng dẫn lầm lạc,
Vòng quanh các dị giáo,
Họ mê ngủ triền miên,
Họ không có tỉnh giác,
Nay thật đã đến thời,
Họ cần phải thức tỉnh.”
“Yesaṁ dhammā susammuṭṭhā,
paravādesu nīyare;
Suttā te nappabujjhanti,
kālo tesaṁ pabujjhitun”ti.
Those who are very confused about the teachings,
who may be led astray by the doctrines of others;
asleep, they have not woken up:
it is time for them to wake!”

(Thế Tôn):
“Những ai đối các pháp,
Không đắm say mê loạn,
Không bị dẫn lầm lạc,
Vòng quanh các dị giáo,
Họ chứng Chánh đẳng giác.
Họ liễu tri viên mãn,
Trên đường không thăng bằng,
Họ bước thật thăng bằng.”
“Yesaṁ dhammā asammuṭṭhā,
paravādesu na nīyare;
Te sambuddhā sammadaññā,
caranti visame saman”ti.
Those who are very confused about the teachings,
who may be led astray by the doctrines of others;
asleep, they have not woken up:
it is time for them to wake!”