Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

Phẩm Vườn Hoan Hỷ

Nandanavagga

SN1.11 Vườn Hoan Hỷ
SN1.11 Nandanasutta
Mọi hành là vô thường. Nhiếp được sự sanh diệt là an lạc.

SN1.12 Vui Thích
SN1.12 Nandatisutta
Các dính mắc không đem lại sự vui thích, chúng đem lại sự sầu muộn.

SN1.13 Không Ai Bằng Con
SN1.13 Natthiputtasamasutta
Thương ai bằng thương mình.

SN1.14 Giai Cấp Sát Đế Lỵ
SN1.14 Khattiyasutta
Giữa các loài hai chân, Chánh giác là tối thắng.

SN1.15 Tiếng Ðộng Rừng Sâu (hay Thân Tịch Tịnh)
SN1.15 Saṇamānasutta
Ta hoan hỷ với thân tịch tịnh.

SN1.16 Ngủ Gục, Biếng Nhác
SN1.16 Niddātandīsutta
Làm sao để Thánh đạo được thanh tịnh?

SN1.17 Khó Làm (hay Con Rùa)
SN1.17 Dukkarasutta
Thâu nhiếp mọi suy như rùa rút chân cẳng trong mai của mình.

SN1.18 Tàm Quý
SN1.18 Hirīsutta
Người được tàm chế ngự sống luôn chánh niệm.

SN1.19 Am Tranh
SN1.19 Kuṭikāsutta
Đức Phật đã thoát khỏi hoàn toàn hệ phược.

SN1.20 Samiddhi
SN1.20 Samiddhisutta
Từ bỏ ái dục, Đức Phật chỉ con đường giác ngộ.