Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.13 Không Ai Bằng Con

Natthiputtasamasutta

Ở Sāvatthi.
Sāvatthinidānaṁ.
At Sāvatthī.

Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ekamantaṁ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṁ gāthaṁ abhāsi:
Standing to one side, that deity recited this verse in the Buddha’s presence:

“Thương ai bằng thương con,
Của nào bằng bò nhà,
Sáng nào bằng mặt trời,
Nước nào hơn biển cả.”
“Natthi puttasamaṁ pemaṁ,
natthi gosamitaṁ dhanaṁ;
Natthi sūriyasamā ābhā, 
samuddaparamā sarā”ti.
“There’s no love like that for a child,
no wealth equal to cattle,
no light like that of the sun,
and of waters the ocean is paramount.”

(Thế Tôn):
“Thương ai bằng thương mình,
Của nào bằng lúa gạo,
Sáng nào bằng trí tuệ,
Nước nào hơn mưa rào.”
“Natthi attasamaṁ pemaṁ,
natthi dhaññasamaṁ dhanaṁ;
Natthi paññāsamā ābhā,
vuṭṭhi ve paramā sarā”ti.
“There’s no love like that for oneself,
no wealth equal to grain,
no light like that of wisdom,
and of waters the rain is paramount.”