Wikidhamma

Thư Viện Nghiên Cứu Phật Giáo


Trang cập nhật dữ liệu giáo Pháp mới mỗi ngày! Cập nhật thông báo Tại Đây

SN1.14 Giai Cấp Sát Đế Lỵ

Khattiyasutta

“Giữa các hàng hai chân,
Sát-lỵ là tối thắng,
Giữa các loài bốn chân,
Bò đực là tối thắng,
Trong các hàng thê thiếp,
Quý nữ là tối thắng.
Trong các hàng con trai,
Trưởng nam là tối thắng.”
“Khattiyo dvipadaṁ seṭṭho,
balībaddo catuppadaṁ; 
Komārī seṭṭhā bhariyānaṁ,
yo ca puttāna pubbajo”ti.
“An aristocrat is the best of bipeds,
an ox is the best of quadrupeds,
a maiden is the best of wives,
and a first-born the best of sons.”

“Giữa các loài hai chân,
Chánh giác là tối thắng.
Giữa các loài bốn chân,
Thuần chủng là tối thắng.
Trong các hàng thê thiếp,
Nhu thuận là tối thắng.
Trong các hàng con trai,
Trung thành là tối thắng.”
“Sambuddho dvipadaṁ seṭṭho,
ājānīyo catuppadaṁ;
Sussūsā seṭṭhā bhariyānaṁ,
yo ca puttānamassavo”ti.
“An aristocrat is the best of bipeds,
an ox is the best of quadrupeds,
a maiden is the best of wives,
and a first-born the best of sons.”